Prilikom korištenja digitalne platforme Selection na internet stranici www.selection.hr (dalje u tekstu: Selection ili Platforma) u vlasništvu trgovačkog društva Planus Group d.o.o. za usluge, Zagreb, Barutanski jarak 67, OIB: 35688109838, (dalje u tekstu: Društvo), primjenjuju se sljedeći:

 

Opći uvjeti korištenja

 

Posljednji put ažurirano: 06.08.2019.

 

Definicije i uvodne odredbe

 

„Selection“ je naziv za digitalnu platformu koja se nalazi na internet stranici www.selection.hr i namijenjena je da pomaže i olakšava Poslodavcu pronalaženje novih zaposlenika, upravljanju ljudskim potencijalima i osobnim podacima svojih zaposlenika u skladu s GDPR uredbom, a u svrhu brže izmjene informacija i podataka između Ispitanika i Poslodavca, te povećanju stupnja znanja i podizanja učinka i kvalitete rada.

 

„GDPR“ je naziv za Uredbu 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a u cijelosti primjenjiva od 25. svibnja 2018. godine.

 

„Obrada podataka“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su: prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. 

 

„Zakonitost“ – Osobni podaci se mogu obrađivati samo ako postoji: a) pravna osnova i b) privola Ispitanika.

 

„Osobni podatak“ je u smislu ovih Općih uvjeta korištenja svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („Ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

„Privola” Ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

 

„Voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

 

„Izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

 

„Korištenje“ u smislu ovih Općih uvjeta korištenja je svako činjenje dostupnim osobnih podataka registriranih Ispitanika u cilju pronalaženja zaposlenja ili bilo kojih drugih aktivnosti i angažmana na Platformi, odnosno oglašavanje oglasa za radno mjesto ili educiranje, testiranje, ocjenjivanje dnevnog rada svojih zaposlenika ili bilo koje druge aktivnosti i angažmana na Platformi od strane Poslodavca.

 

„Registrirani Ispitanik“ ili korisnik Platforme u smislu ovih Općih uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja je dala privolu i/ili izričitu privolu za obradu svojih osobnih podataka prilikom prve registracije na Platformu. Ispitanik kod prve registracije sam određuje kategoriju Ispitanika kojoj pripada, a koja može biti:

  1. Kategorija ispitanika – nezaposlen
  2. Kategorija ispitanika – zaposlen / nepotvrđen status od Poslodavca

Tijekom daljnjeg korištenja Platforme kategorija Ispitanika može biti promjenjiva, ovisno o trenutačnom poslovnom statusu Ispitanika, te će svaka takva eventualna promjena biti evidentirana od strane samog Ispitanika i/ili Poslodavca, te mu dodatno može biti dodijeljena:  

  1. Kategorija ispitanika – zaposlen / potvrđen status od Poslodavca

 

„Poslodavac“ u smislu ovih Općih uvjeta korištenja je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi Platformu, a međusobnim zajedničkim dogovorom između Društva i Poslodavca su jasno određene odgovornosti, svrha i način obrade, te su zajednički voditelji obrade podataka registriranih Ispitanika.

 

 

Odredbe koje se odnose na registrirane Ispitanike

 

U svrhu korištenja Platforme, Ispitanik je obvezan izraditi korisnički račun i na taj način registrirati se na Platformu.

 

Prilikom prijave na korisnički račun, obvezujete ste da ćete dati samo točne i potpune podatke, kao i profilnu fotografiju, nad kojom imate prava za distribuciju, odnosno da fotografija koju objavljujete ne krši nečije autorsko pravo i da nije neprimjerenog i/ili zakonom zabranjenog sadržaja.

Ispitanik je isključivo odgovoran za čuvanje i sigurnost zaporke za pristup na svoj korisnički račun na Platformu.

U slučaju promjena, potrebnih dopuna ili pogrešnih osobnih podataka, Ispitanik može u svakom trenutku provjeriti i po potrebi promijeniti ili dopuniti svoje osobne podatke unijete kod prve registracije.

 

Ispitanik se obvezuje korisnički račun u okviru Platforme koristiti isključivo u svrhu informiranja, traženja i pronalaska zaposlenja direktno putem Platforme od strane samog Poslodavca ili prijavom na oglas Poslodavca ako je nezaposlen i/ili u svrhu prijema obavijesti, dokumenta, edukacije, testova, ocjenjivanja dnevnog rada i sl. od strane Poslodavca ako je zaposlen.   

 

Ako Ispitanik koristi korisnički račun u bilo koje druge svrhe, Društvo će svaki takav korisnički račun Ispitanika odmah blokirati i ukloniti s Platforme te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.

 

 

Odredbe koje se odnose na registrirane Poslodavce

 

U svrhu korištenja Platforme, Poslodavac je obvezan biti registriran od strane Društva na Platformu. Poslodavac je isključivo odgovoran za čuvanje i sigurnost zaporke za pristup na svoj korisnički račun na Platformu.

 

Registrirani Poslodavci mogu u svako doba objavljivati oglase, naknadno ih mijenjati, pratiti statistiku pregledati pristigle ponude za radna mjesta, pretraživati i pregledati profile Ispitanika koji su dali izričitu privolu za pristup Poslodavca njihovom profilu, pregledati životopise, ocjenjivati dnevno rad svojih zaposlenika, educirati i testirati Ispitanike, te koristiti ostale napredne funkcije koje su na Platformi instalirane ili će to tek biti. 

Društvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Poslodavac ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, a posebice prisilnih odredaba važećeg Zakona o radu, Društvo zadržava pravo na neobjavljivanje takvog sadržaja od strane Poslodavca.

 

Ako Poslodavac koristi Platformu u bilo koje druge svrhe naspram ovih općih uvjeta i ugovorne obveze, Društvo će svaki takav korisnički račun Poslodavca odmah blokirati i ukloniti s Platforme te svaka takva zlouporaba podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.

 

Zaštita i obrada osobnih podataka Ispitanika

 

U smislu GDPR-a Društvo i Poslodavac se smatraju zajedničkim Voditeljima obrade baze Ispitanika.

 

Društvo je u smislu ovih Općih uvjeta korištenja Voditelj obrade br. 1., a Poslodavac Voditelj obrade br. 2.

 

Društvo se obvezuje prikupiti privolu od svakog registriranoga Ispitanika zasebno te mu omogućiti u skladu s načelima GDPR-a u svakom trenutku pristup njegovim osobnim podacima, mogućnost uskraćivanja privole na jednak način na koji je privola i dana, brisanje, izmjenu te informiranost o Poslodavcima koji su izvršili uvid u profil Ispitanika. 

 

Privole Ispitanika su dane potvrdnom radnjom prilikom prve registracije na Platformu, na jasan i nedvosmislen način koji je lako razumljiv i pristupačan te su Ispitaniku pružene sve relevantne informacije (svrha obrade podataka, identitet voditelja obrade br. 1., identitet voditelja obrade br. 2., zakonitost obrade podataka itd.). 

 

Voditelj obrade br. 2., tj. Poslodavac koji izvrši uvid u bazu Ispitanika obvezuje se pregledavati Profile Posloprimaca isključivo u svrhu određivanja pogodnosti određenog Ispitanika u svrhu zapošljavanja te ne smije dobivene osobne podatke koristiti u bilo koju drugu svrhu od koje je ona dana. 

 

Zajednički Voditelji obrade dužni su provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik a osobito povjerljivost pristupnih podataka bazi Ispitanika u ime Poslodavca te onemogućiti skidanje podataka iz sustava baze Ispitanika na svoje informacijske sustave. 

 

Privola i/ili izričita privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka, a sukladno odredbama GDPR-a se daje isključivo u svrhu registracije Ispitanika na Platformu, te nadalje za prijavljivanja na oglase za radna mjesta, pregled profila Ispitanika od strane Poslodavaca za potrebe zapošljavanja ili za vođenje evidencije i dokumentacije zaposlenika, edukacije, testiranja, ocjenjivanja dnevnog rada, te obavještavanja i izvještavanja od strane Poslodavca i u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih između Ispitanika i Poslodavca, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti. 

 

Ispitanik može podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka ili može u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka bez dodatnog obrazloženja slanjem opoziva privole pisanim putem na adresu: PLANUS GROUP d.o.o., Barutanski jarak 67, 10000 Zagreb, na e-mail adresu: info@selection.hr ili deaktiviranjem svog korisničkog računa.

 

Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Općim uvjetima korištenja. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Društva i Ispitanika, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Društvo će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova te Agenciju za zaštitu osobnih podataka. 

 

Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

 

Društvo ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u životopisima Ispitanika i oglasima Poslodavaca.

 

Društvo ne odgovara niti Poslodavcima niti Ispitanicima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Platforme Poslodavci i Ispitanici odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Poslodavaca, Ispitanika ili pak trećih osoba.

 

Poslodavci i Ispitanici koji zlouporabljuju ili neovlašteno otkrivaju pristupne podatke (e-mail/zaporku) za svoj korisnički račun trećim osobama koje za to nisu ovlaštene, odgovaraju za svu štetu koja je proizašla neovlaštenim pristupom korisničkom računu, bilo Društvu, bilo drugim pravnim ili fizičkim osobama čije su osobne podatke zloupotrijebili. 

 

Politike privatnosti

Poštujemo vašu privatnost i razvili smo detaljna pravila privatnosti koja su dio ovih Općih uvjeta korištenja. Molimo odvojite vrijeme potrebno za čitanje naše Politike privatnosti. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korištenja, također prihvaćate i odredbe naše Politike privatnosti. Imajte na umu da vaš klik na određene poveznice na našoj Platformi može odvesti na posjede drugih tvrtki izvan našega web okruženja, gdje su podaci koji se prikupljaju izvan našeg nadzora. U tim kontekstima će podacima koji budu prikupljani od vas upravljati Politike privatnosti koja budu na snazi na posjedima ili aplikacijama trećih strana.

Autorska prava

Priznajete i prihvaćate da se materijali na Platformi, izuzev korisničkog sadržaja u sklopu ovih Općih uvjeta korištenja, neograničeno uključujući tekst, softver, skripte, grafiku, fotografije, zvukove, glazbu, videozapise, interaktivne značajke i sl. („Materijali“), kao i trgovačke marke, znakove i logotipe koji se u njima nalaze („Znakovi“) nalaze u vlasništvu ili pod licencom Društva i podliježu autorskim pravima i pravima intelektualnog vlasništva.

Platforma može vezano za Usluge prikazati određena dobra čija autorska prava pripadaju trećim stranama. Uporaba ovih dobara može podlijegati licencama koje su treće strane izdale Društvu. Ni u kojem slučaju nećete pokušati razaznati, rastaviti ili raščlaniti takva dobra i ništa u ovom dokumentu ne može biti interpretirano kao davanje bilo kakvog prava vama vezanog za ta dobra.

Materijali na Platformi su vam ustupljeni isključivo u svrhu vašeg informiranja i osobnoga korištenja te ih je zabranjeno koristiti, kopirati, umnožavati, distribuirati slati, prenositi, prikazivati, prodavati, licencirati ili na bilo koji način upotrebljavati u bilo koju svrhu bez prethodnoga pismenoga dopuštenja njihovih vlasnika.

Društvo zadržava sva prava na Platformu i Materijale koja nisu ovim dokumentom izričito ustupljena. Prihvaćate da se nećete u bilo kakve komercijalne svrhe baviti uporabom kopiranjem ili distribucijom Materijala trećih strana koje ste stekli putem ove Platforme, uključujući i bilo kakvu uporabu, kopiranje ili distribuciju Materijala koji pripada trećim stranama.

Bilo kakvo umnožavanje, izmjene, redistribucija i izrada sadržaja izvedenih iz Platforme i Materijala izričito je zabranjena, kao i kolektivni rad na njima ili njihovo prikupljanje. Kopiranje ili reprodukcija Platforme, Materijala ili bilo kojega njihovoga dijela u svrhu daljnje reprodukcije ili redistribucije je izričito zabranjeno.

Završne odredbe

 

Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva, Poslodavaca i Ispitanika se uz ove Opće uvjete korištenja primjenjuje hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

 

Sve eventualne sporove će Društvo, Poslodavci i Ispitanici pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

Dajem privolu Društvu PLANUS GROUP d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka koje su navedene u profilu Ispitanika kako bi me Poslodavci mogli kontaktirati i/ili pristupiti mojem profilu Ispitanika u svrhu zapošljavanja, educiranja, testiranja, ocjenjivanja dnevnog rada i sl.

 

Suglasan/a sam da se moji osobni podaci čuvaju do opoziva, zahtjeva za brisanjem ili povlačenjem suglasnosti. 

 

Upoznat/a sam sa svojim pravom da svaku sumnju na zlouporabu osobnih podataka prijavim pisanim putem na adresu: PLANUS GROUP  d.o.o., Barutanski jarak 67, 10000 Zagreb ili na e-mail adresu: info@selection.hr